About us

Image

History

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเเละกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการทำหน้าที่ บริหารทรัพย์สินที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยอาคารหอพักจำนวน 25 อาคาร อาคาร International Zone และอาคาร Gymnasium 1 เป็นต้น และเมื่อเดือนตุลาคม 2547 สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารดูแลอาคารหอพักของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทุกแห่ง รายได้หลักของสำนักงานฯ มาจากค่าเช่าอาคารหอพัก ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน จัดสรรรายได้ ออกเป็น 3 ส่วน ร้อยละ 35 สำหรับสะสมเป็นเงินกองทุนทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เมื่ออาคารต่างๆหมดอายุใช้งาน ร้อยละ 35 สำหรับการซ่อมแซมและ ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายการใหญ่ๆ ก่อนที่อาคารต่างๆจะหมดอายุ ร้อยละ 30 สำหรับเป็นเงินนำส่งเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย

10+

ปีที่ดำเนินกิจการ

25+

อาคาร

10,000+

ผู้อาศัย
Image

History

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเเละกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการทำหน้าที่ บริหารทรัพย์สินที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยอาคารหอพักจำนวน 25 อาคาร อาคาร International Zone และอาคาร Gymnasium 1 เป็นต้น และเมื่อเดือนตุลาคม 2547 สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารดูแลอาคารหอพักของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทุกแห่ง รายได้หลักของสำนักงานฯ มาจากค่าเช่าอาคารหอพัก ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน จัดสรรรายได้ ออกเป็น 3 ส่วน ร้อยละ 35 สำหรับสะสมเป็นเงินกองทุนทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เมื่ออาคารต่างๆหมดอายุใช้งาน ร้อยละ 35 สำหรับการซ่อมแซมและ ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายการใหญ่ๆ ก่อนที่อาคารต่างๆจะหมดอายุ ร้อยละ 30 สำหรับเป็นเงินนำส่งเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย

10+

ปีที่ดำเนินกิจการ

25+

อาคาร

10,000+

ผู้อาศัย
Image

Our Policy

Image

นโยบายการบริหารงาน

มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในและพัฒนาทักษะศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่จัดการทรัพย์สิน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก และ ให้สำนักงานฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการก้าวไปแข่งขันกับภาคเอกชนได้อย่างสง่างามในอนาคต
Image

แนวทางในการบริหารงาน

สำนักงานฯ นำแนวคิดในเรื่อง BSC และ KPIs เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยกำหนดแผนคุณภาพ (Quality Plan) พร้อมทั้งปรับปรุง Job Description, Job Function เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ตนเองอย่างชัดเจน จัดทำ Work Flow และมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกระบบงาน รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานจัดทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง
Image

ด้านการให้บริการ

จะใช้ระบบ One Stop Service โดยในปี 2549 ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ที่จุดให้บริการเดียว อาทิ การย้ายห้องพัก สับเปลี่ยนห้องพัก การแจ้งซ่อม โดยจัดจุดให้บริการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารนอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของคู่สัญญาหลัก ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานระบบวิศวกรรม และภูมิทัศน์ กำหนดตัวชี้วัดการให้บริการโดยวัดความพึงพอใจและข้อร้องเรียน โดยขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างสำรองในกรณีที่คู่สัญญาเดิมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
Image

Vision

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ฉับไว มุ่งมั่นนำเสนอการ บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์

Mission

 • จัดให้มีบริการที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

 • รักษาพันธสัญญา และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

 • ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เช่น การบริหารงานสอบครบวงจรในนามศูนย์สอบธรรมศาสตร์

 • มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • Our Policy

  Image

  นโยบายการบริหารงาน

  มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในและพัฒนาทักษะศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่จัดการทรัพย์สิน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก และ ให้สำนักงานฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการก้าวไปแข่งขันกับภาคเอกชนได้อย่างสง่างามในอนาคต
  Image

  แนวทางในการบริหารงาน

  สำนักงานฯ นำแนวคิดในเรื่อง BSC และ KPIs เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยกำหนดแผนคุณภาพ (Quality Plan) พร้อมทั้งปรับปรุง Job Description, Job Function เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ตนเองอย่างชัดเจน จัดทำ Work Flow และมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกระบบงาน รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานจัดทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง
  Image

  ด้านการให้บริการ

  จะใช้ระบบ One Stop Service โดยในปี 2549 ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ที่จุดให้บริการเดียว อาทิ การย้ายห้องพัก สับเปลี่ยนห้องพัก การแจ้งซ่อม โดยจัดจุดให้บริการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารนอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของคู่สัญญาหลัก ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานระบบวิศวกรรม และภูมิทัศน์ กำหนดตัวชี้วัดการให้บริการโดยวัดความพึงพอใจและข้อร้องเรียน โดยขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างสำรองในกรณีที่คู่สัญญาเดิมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  Image

  Vision

  เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ฉับไว มุ่งมั่นนำเสนอการ บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์

  Mission

 • จัดให้มีบริการที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

 • รักษาพันธสัญญา และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

 • ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เช่น การบริหารงานสอบครบวงจรในนามศูนย์สอบธรรมศาสตร์

 • มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • Our Team

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  ผู้อำนวยการ

  Image

  ยรรยง อัครจินดานนท์

  ผู้อำนวยการ
  yanyong.akr@psm.tu.ac.th

  Image

  ยรรยง อัครจินดานนท์

  ผู้อำนวยการ
  yanyong.akr@psm.tu.ac.th

  รองผู้อำนวยการ

  Image

  อุดมเวท โต๋วสัจจา

  รองผู้อำนวยการ
  udomwej.tow@psm.tu.ac.th
  Image

  อุดมเวท โต๋วสัจจา

  รองผู้อำนวยการudomwej.tow@psm.tu.ac.th

  ผู้จัดการฝ่าย

  Image

  มังกร ลาภเจริญจริง

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  mangkorn.lar@psm.tu.ac.th
  Image

  ทนุ ศักดิ์สวัสดิ์

  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
  thanu.sak@psm.tu.ac.th
  Image

  พินทุไกร มาลา

  ผู้จัดการหอพัก
  phinthukrai.mal@psm.tu.ac.th
     
  Image

  รักสิทธิ วงศ์วาสน์

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์พัทยา
  raksit.won@psm.tu.ac.th
  Image

  อารยา เริ่มรักสกุล

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
  araya.roe@psm.tu.ac.th
     
  Image

  สมพล พลายโถ

  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการที่พัก
  somphon.pha@psm.tu.ac.th
    
  Image

  วรินทร์ทิพย์ ถิรพิเชฐวงศ์

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์สอบ
  warinthip.thi@psm.tu.ac.th
  Image

  ณัฐพงศ์ จงอักษร

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา
  nattapong.jon@psm.tu.ac.th
    
  Image

  ภูวดล ศิริชัยสินธพ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
  phuwadol.sir@psm.tu.ac.th
      
  Image

  สิรคม อภิสุข

  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  sirakom.api@psm.tu.ac.th
       
  Image

  ทัดเทพ แซ่ลิ่ม

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
  tadtep.sae@psm.tu.ac.th
          
  Image

  ปาริชาติ ไชยชนะ

  ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
  parichard.cha@psm.tu.ac.th
     
  Image

  จตุรงค์ รังสิเสนา ณ อยุธยา

  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  jaturong.ran@psm.tu.ac.th
     
  Image

  มังกร ลาภเจริญจริง

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  mangkorn.lar@psm.tu.ac.th
  Image

  ทนุ ศักดิ์สวัสดิ์

  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
  thanu.sak@psm.tu.ac.th
  Image

  พินทุไกร มาลา

  ผู้จัดการหอพัก
  phinthukrai.mal@psm.tu.ac.th
  Image

  รักสิทธิ วงศ์วาสน์

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์พัทยา
  raksit.won@psm.tu.ac.th
  Image

  อารยา เริ่มรักสกุล

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
  araya.roe@psm.tu.ac.th

  Image

  สมพล พลายโถ

  ผู้จัดการฝ่ายบริการที่พัก
  somphon.pha@psm.tu.ac.th

  Image

  วรินทร์ทิพย์ ถิรพิเชฐวงศ์

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์สอบ

  warinthip.thi@psm.tu.ac.th
  Image

  ณัฐพงศ์ จงอักษร

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา
  nattapong.jon@psm.tu.ac.th
  Image

  ภูวดล ศิริชัยสินธพ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
  phuwadol.sir@psm.tu.ac.th
  Image

  สิรคม อภิสุข

  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  sirakom.api@psm.tu.ac.th
  Image

  ทัดเทพ แซ่ลิ่ม

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
  tadtep.sae@psm.tu.ac.th
  Image

  ปาริชาติ ไชยชนะ

  ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
  parichard.cha@psm.tu.ac.th

  Image

  จตุรงค์ รังสิเสนา ณ อยุธยา

  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  jaturong.ran@psm.tu.ac.th
  Image

  มังกร ลาภเจริญจริง

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  mangkorn.lar@psm.tu.ac.th
  Image

  ทนุ ศักดิ์สวัสดิ์

  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
  thanu.sak@psm.tu.ac.th

  Image

  พินทุไกร มาลา

  ผู้จัดการหอพัก
  phinthukrai.mal@psm.tu.ac.th
  Image

  รักสิทธิ วงศ์วาสน์

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์พัทยา
  raksit.won@psm.tu.ac.th
  Image

  อารยา เริ่มรักสกุล

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
  araya.roe@psm.tu.ac.th

  Image

  สมพล พลายโถ

  ผู้จัดการฝ่ายบริการที่พัก
  somphon.pha@psm.tu.ac.th

  Image

  วรินทร์ทิพย์ ถิรพิเชฐวงศ์

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์สอบ
  warinthip.thi@psm.tu.ac.th
  Image

  ณัฐพงศ์ จงอักษร

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา
  nattapong.jon@psm.tu.ac.th
  Image

  ภูวดล ศิริชัยสินธพ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
  phuwadol.sir@psm.tu.ac.th
  Image

  สิรคม อภิสุข

  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  @psm.tu.ac.th

  Image

  ทัดเทพ แซ่ลิ่ม

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
  tadtep.sae@psm.tu.ac.th
  Image

  ปาริชาติ ไชยชนะ

  ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
  parichard.cha@psm.tu.ac.th

  Image

  จตุรงค์ รังสิเสนา ณ อยุธยา

  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  jaturong.ran@psm.tu.ac.th

  Our Team

  Image

  ยรรยง อัครจินดานนท์

  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
  yanyong.akr@psm.tu.ac.th
  Image

  อุดมเวท โต๋วสัจจา

  รองผู้อำนวยการ
  udomwej.tow@psm.tu.ac.th
  Image

  พินทุไกร มาลา

  ผู้จัดการหอพัก
  phinthukrai@psm.tu.ac.th
  Image

  มังกร ลาภเจริญจริง

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  mangkorn.lar@psm.tu.ac.th
  Image

  ธนาศักดิ์ เผ่าสำราญ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
  thanasak.pha@psm.tu.ac.th
  Image

  ปาริชาติ ไชยชนะ

  ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
  parichard.cha@psm.tu.ac.th
  Image

  สมพล พลายโถ

  ผู้จัดการฝ่ายบริการที่พัก
  somphon.pha@psm.tu.ac.th
  Image

  วรินทร์ทิพย์ ถิรพิเชฐวงศ์

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม/ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์สอบ
  warinthip.thi@psm.tu.ac.th
  Image

  ทนุ ศักดิ์สวัสดิ์

  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
  thanu.sak@psm.tu.ac.th
  Image

  รักสิทธิ วงศ์วาสน์

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  raksit.won@psm.tu.ac.th
  Image

  อารยา เริ่มรักสกุล

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
  araya.roe@psm.tu.ac.th