นโยบายความเป็นส่วนตัว

Image

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (“สำนักงาน”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานจัดเก็บ

1. ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นการทั่วไปเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บของสำนักงาน สำนักงานจึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ (Name) อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (Zip Code) และหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)

2. ข้อมูลที่จัดเก็บเมื่อมีการใช้บริการเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพิ่มเติมหรือเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preference/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร (Bank Account) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. ข้อมูลที่จัดเก็บในทางสถิติหรือในกรณีที่สำนักงานสำรวจความนิยมในการใช้บริการหรือสำรวจความพึงพอใจหรือต้องการเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักงาน อาจจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งได้แก่ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาเท่านั้น

2. สำนักงานขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่สำนักงานได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของสำนักงาน เป็นต้น สำนักงานจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้ว่าจ้างให้เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของสำนักงานอย่างเด็ดขาด

ระยะเวลาในการจัดเก็บของมูลส่วนบุคคลของท่าน

          สำนักงานจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับสำนักงานเท่านั้น โดยหลังจากนั้นสำนักงานจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

ภายในการนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้รับข้อมูลจากสำนักงานมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับของข้อมูลตามที่สำนักงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้สำนักงานสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของสำนักงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เนื่องจากสำนักงานไม่สามารถรับรองหรือรับผิดชอบต่อข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคาร 14 ชั้น เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ +(66) 2407-0093

เว็บไซต์ https://www.psm.tu.ac.th