ประกาศผลคัดเลือกผู้ขายพัสดุภายนอกเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

Image