Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

About Us

history

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเเละกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการทำหน้าที่ บริหารทรัพย์สินที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยอาคารหอพักจำนวน 25 อาคาร อาคาร International Zone และอาคาร Gymnasium 1 เป็นต้น และเมื่อเดือนตุลาคม 2547 สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารดูแลอาคารหอพักของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทุกแห่ง รายได้หลักของสำนักงานฯ มาจากค่าเช่าอาคารหอพัก ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน จัดสรรรายได้ ออกเป็น 3 ส่วน ร้อยละ 35 สำหรับสะสมเป็นเงินกองทุนทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เมื่ออาคารต่างๆหมดอายุใช้งาน ร้อยละ 35 สำหรับการซ่อมแซมและ ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายการใหญ่ๆ ก่อนที่อาคารต่างๆจะหมดอายุ ร้อยละ 30 สำหรับเป็นเงินนำส่งเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหารงาน

มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในและพัฒนาทักษะศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่จัดการทรัพย์สิน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก และ ให้สำนักงานฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการก้าวไปแข่งขันกับภาคเอกชนได้อย่างสง่างามในอนาคต

แนวทางในการบริหารงาน

สำนักงานฯ นำแนวคิดในเรื่อง BSC และ KPIs เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยกำหนดแผนคุณภาพ (Quality Plan) พร้อมทั้งปรับปรุง Job Description, Job Function เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ตนเองอย่างชัดเจน จัดทำ Work Flow และมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกระบบงาน รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานจัดทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง

ด้านการให้บริการ

จะใช้ระบบ One Stop Service โดยในปี 2549 ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ที่จุดให้บริการเดียว อาทิ การย้ายห้องพัก สับเปลี่ยนห้องพัก การแจ้งซ่อม โดยจัดจุดให้บริการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารนอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของคู่สัญญาหลัก ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานระบบวิศวกรรม และภูมิทัศน์ กำหนดตัวชี้วัดการให้บริการโดยวัดความพึงพอใจและข้อร้องเรียน โดยขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างสำรองในกรณีที่คู่สัญญาเดิมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นโยบายและแผนงาน

VISION

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ฉับไว มุ่งมั่นนำเสนอการ บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์

MISSION

จัดให้มีบริการที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

รักษาพันธสัญญา และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เช่น การบริหารงานสอบครบวงจรในนามศูนย์สอบธรรมศาสตร์

มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

organisational culture

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ฉับไว มุ่งมั่นนำเสนอการ บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์

บุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

ยรรยง อัครจินดานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

yanyong.akr@psm.tu.ac.th

อุดมเวท โต๋วสัจจา

รองผู้อำนวยการ

udomwej.tow@psm.tu.ac.th

พินทุไกร มาลา

ผู้จัดการหอพัก

phinthukrai.mal@psm.tu.ac.th

มังกร ลาภเจริญจริง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

mangkorn.lar@psm.tu.ac.th

ธนาศักดิ์ เผ่าสำราญ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ

thanasak.pha@psm.tu.ac.th

ปาริชาติ ไชยชนะ

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ

parichard.cha@psm.tu.ac.th

สมพล พลายโถ

ผู้จัดการฝ่ายบริการที่พัก

somphon.pha@psm.tu.ac.th

วรินทร์ทิพย์ ถิรพิเชฐวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม/ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์สอบ

warinthip.thi@psm.tu.ac.th

ทนุ ศักดิ์สวัสดิ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

thanu.sak@psm.tu.ac.th

รักสิทธิ วงศ์วาสน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

raksit.won@psm.tu.ac.th

อารยา เริ่มรักสกุล

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง

araya.roe@psm.tu.ac.th