1. thai
  2. english
  3. Facebook


ร่วมงานกับสำนักงานฯ

ชื่อ-นามสกุล :*
เลขที่บัตรประจำตวประชาชน :*
วันเดือนปีเกิด :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
ที่อยู่ :*
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพย์ :*
E-mail :*
สถานภาพสมรส :
สาขาวิชา :*
คะแนนเฉลี่ย :*
วุฒิการศึกษา :
จบการศึกษาจาก :*
จังหวัด :
ปีการศึกษาที่จบ :*
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำได้ :*
ความสามารถหรือความชำนาญพิเศษอื่นๆ :
สถานภาพทางทหาร :

ประวัติการทำงาน
(บริษัท,ตำแหน่ง,เงินเดือน,สาเหตุที่ออก) :
สมัครงานตำแหน่ง :


เงินเดือนที่คาดหวัง :*
เบอร์โทรศัพย์บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :*
ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :*
รูปภาพผู้สมัคร :
รหัสป้องกันสแปม :* pNm0Os1V