1. thai
  2. english
  3. Facebookอาคาร 14 ชั้น

เป็นอาคารสูง 14 ชั้น แบ่งเป็นห้องพักเดี่ยวและห้องชุด มีอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ภายในห้องพักได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประกอบไปด้วย เตียงนอน ตูเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน เครื่องปรับอากาศเฉพาะชั้น 14 โทรศัพท์สายตรง ADSL

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ลิฟต์โดยสาร เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ

อัตราค่าห้องพัก

ชั้น 3-13 ราคา 1,200   บาท/เดือน  
ชั้น 14 ห้อง 1401, 1402
(ห้องชุด 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก)
ราคา 4,000   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  
ชั้น 14 ห้อง 1403 (ห้องชุด)
(ห้องชุด 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก)
ราคา 3,000   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  
ชั้น 14 ห้อง 1404-1408 (ห้องเดี่ยว) ราคา 1,500   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  

หมายเหตุ

- ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำคิดตามการใช้งานจริง หน่วยละ 26 บาท
- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคคลากรอาคาร14 ชั้น ชั้น 2 / อาคาร D1 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ