1. thai
  2. english
  3. Facebookลำดับคิวหอพักบุคลากร

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
ที่ ๐๔๑ / ๒๕๕๔
เรื่อง การรวมบัญชีผู้รอคิวห้องพัก โซนบุคลากร


          ด้วยในปัจจุบัน การจัดสรรคิวรอห้องพักโซนบุคลากรได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีที่ ๑ เป็นผู้ที่ไม่ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และบัญชีที่ ๒ เป็นผู้พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย (ผู้เช่า/ผู้พักอาศัยร่วม) อยู่แล้ว แต่ประสงค์จะขอสับเปลี่ยนห้องและในกรณีที่มีห้องว่างจะมีการเรียกคิวในสัดส่วนบัญชีที่ ๑ จำนวน ๓ ราย ต่อบัญชีที่ ๒ จำนวน ๑ ราย สลับกันไปนั้น
           เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีสิทธิรอคิวห้องพักทุกคน คณะกรรมการบริหารหอพักในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ใน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ยกเลิกการแยกบัญชีผู้รอคิวห้องพักเป็น ๒ บัญชีดังกล่าว โดยให้รวมรายชื่อเป็นบัญชีเดียว และกรณีที่มีห้องว่างจะเรียกคิวตามลำดับวันที่ยื่นใบสมัครของบุคลากร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔         


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารหอพัก         

บัญชีที่ 1 หอพักเอเชี่ยนเกมส์ ห้องเดี่ยว (โซน A)
บัญชีที่ 2 หอพักเอเชี่ยนเกมส์ ห้องชุด (โซน B)
บัญชีที่ 3 หอพักอาคาร 14 ชั้น
บัญชีที่ 4 หอพักแพทย์
บัญชีที่ 5 หอพัก 50 ยูนิต

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องลำดับคิวที่เปลี่ยนแปลงได้ที่ ฝ่ายหอพักบุคลากร 02 1510016
ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook "สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"