1. thai
  2. english
  3. Facebookที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ที่อยู่สำนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคาร 14 ชั้น เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +(66) 2151-0015-44 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1051-1056
โทรสาร + (66) 2151-0050
Email : admin@psm.tu.ac.th
URL : http://www.psm.tu.ac.th

- ศูนย์ประสานงาน 24 ชม.

  โทร. 0-2151-2345

- D-LUXX Thammasat พักชั่วคราว

  โทร. 0-2151-4000 มือถือ.063-2038125

- ฝ่ายหอพัก

  โทร. 0-2151-0015-16

- ฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจศูนย์รังสิต

  โทร. 063-2038132

- ฝ่ายจัดเลี้ยงและน้ำดื่มโดม

  โทร. 0-2564-2946 , มือถือ. 063-203-8135

- ฝ่ายการเงิน

  โทร. 0-2151-0026-28