Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

23 | September | 2020   15:52 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21 | September | 2020   11:34 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)

Recent Posts

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2/11/2563 8.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2/11/2563 8.30-16.30 น.

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2563

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2563

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.