Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

08 | May | 2020   13:32 น.

ไฟล์แนบ
BOQ_5.pdf Download
BOQเปล่า_3.pdf Download
TOR_4.pdf Download
ร่างเอกสารประกวดราคา_2.pdf Download
ร่างประกาศ.pdf Download