Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Staff Dormitory  l  อาคาร 50 ยูนิต

อาคาร 50 ยูนิต

เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นละ 25 ห้อง 1 อาคาร ห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัว มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักและพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาดภายในหอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร 50 ยูนิต

เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นละ 25 ห้อง 1 อาคาร ห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัว มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักและพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาดภายในหอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

เคเบิลทีวี เครื่องกรองน้ำ โทรศัพย์สายตรง ADSL เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ทีวี เครื่องทำน้ำเย็น UBC (ส่วนกลาง)

อัตราค่าห้องพัก

ค่าเช่าห้องพักเดือนที่ทำสัญญา 300 บาท 
ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 300 บาท
ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,100 บาท (ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม)

หมายเหตุ
- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและค่าสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง 
        - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท
        - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำคิดตามการใช้งานจริง หน่วยละ 26 บาท

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคลากรอาคาร 14 ชั้น ชั้น 2 / สำนักงานย่อย NOC B6 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 

คิวหอพักบุคลากรโซน  50 ยูนิต

ดาวน์โหลดได้ที่นี่