Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Staff Dormitory  l  อาคาร 14 ชั้น

อาคาร 14 ชั้น

เป็นอาคารสูง 14 ชั้น แบ่งเป็นห้องพักเดี่ยวและห้องชุด มีอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ภายในห้องพักได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประกอบไปด้วย เตียงนอน ตูเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน เครื่องปรับอากาศเฉพาะชั้น 14 โทรศัพท์สายตรง ADSL

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร 14 ชั้น

เป็นอาคารสูง 14 ชั้น แบ่งเป็นห้องพักเดี่ยวและห้องชุด มีอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ภายในห้องพักได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประกอบไปด้วย เตียงนอน ตูเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน เครื่องปรับอากาศเฉพาะชั้น 14 โทรศัพท์สายตรง ADSL

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ลิฟต์โดยสาร เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ

อัตราค่าห้องพัก

ชั้น 3-13 ราคา 1,200   บาท/เดือน  
ชั้น 14 ห้อง 1401, 1402
(ห้องชุด 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก)
ราคา 4,000   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  
ชั้น 14 ห้อง 1403 (ห้องชุด)
(ห้องชุด 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก)
ราคา 3,000   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  
ชั้น 14 ห้อง 1404-1408 (ห้องเดี่ยว) ราคา 1,500   บาท/เดือน (มีเครื่องปรับอากาศ)  

หมายเหตุ

- ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท 
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำคิดตามการใช้งานจริง หน่วยละ 26 บาท
- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคคลากรอาคาร14 ชั้น ชั้น 2 / อาคาร D1 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 

คิวอาคาร 14 ชั้น

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
** สำนักงานจะไม่จัดทำบัตรจอดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัยที่เข้าพักรายใหม่ เนื่องจากสถานที่จอดไม่เพียงพอ ขออภัยในความไม่สะดวก**