Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Staff Dormitory  l  หอพักบุคลากร โซน B

หอพักบุคลากร โซน B

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

หอพักบุคลากร โซน B

อาคารหอพักโซน B (อาคาร B1, B2) ห้องชุด 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนห้องพักเดี่ยว และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมคือ โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ 4 ท่าน 1 ชุด และชุดรับแขก 1 ชุด

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ตู้เย็น Wireless เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ โทรศัพท์สายตรงภายในหอพัก

อัตราค่าห้องพักคิดตามอัตราเงินเดือน

เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท    
ค่าห้องพัก 3,000   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 3,000   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 8,150   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท    
ค่าห้องพัก 3,300   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 3,300   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 8,750   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 20,001-30,000 บาท    
ค่าห้องพัก 3,600   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 3,600   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 9,350   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป    
ค่าห้องพัก 3,900   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 3,900   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 9,950   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
อาจารย์ต่างชาติที่ได้สนับสนุนค่าเช่าจากหน่วยงาน    
ค่าห้องพัก 4,200   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 4,200   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 10,550   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  


หมายเหตุ 
- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและค่าสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ห้องชุดสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าพักกรณี สามี ภรรยาและบุตร หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นบุคคลากร มธ. เท่านั้น
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300 หน่วยละ 5 บาท
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำเหมาจ่ายตามที่สำนักงานฯ กำหนด

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคลากรอาคาร 14 ชั้น ชั้น 2 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 

คิวหอพักบุคลากรโซน B

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
** สำนักงานจะไม่จัดทำบัตรจอดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัยที่ขอออกบัตรจอดรถใหม่ เนื่องจากสถานที่จอดไม่เพียงพอ โดยจะจัดทำบัตรจอดรถเฉพาะกรณีเปลี่ยนรถเท่านั้น **